• Illustrative image

  SČÍTANIE 2021
  POSKYTNE VIACERÉ
  JEDINEČNÉ ÚDAJE,
  NAPR. O DOMÁCNOSTIACH
  A RODINÁCH

 • Illustrative image

  SČÍTANIE JE NENAHRADITEĽNÝM
  ZDROJOM ÚDAJOV
  O VZDELANÍ OBYVATEĽOV

 • Illustrative image

  SČÍTANIE 2021
  ODPOVIE NA OTÁZKU,
  KDE ŽIJEME

 • Illustrative image

  VÝSLEDKY SČÍTANIA 2021
  VYTVORIA OBRAZ
  O ÚROVNI BÝVANIA

 • Illustrative image

  ÚDAJE V SČÍTANÍ 2021
  SA BUDÚ ZÍSKAVAŤ
  ELEKTRONICKY

 • Illustrative image

  SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
  DOMOV A BYTOV 2021
  BUDE MEDZINÁRODNE KOORDINOVANÉ

Vitajte na internetovej stránke
venovanej Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021

detail

Vitajte na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky venovanej jednému z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie najbližšie uskutoční v roku 2021.

Príprava Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sa začala v Štatistickom úrade SR v roku 2014.

Čo je sčítanie

Sčítaním sa na Slovensku spravidla každých desať rokov zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Sčítaním sa aktualizujú údaje a informácie o demografickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a ekonomickej úrovni spoločnosti, o počte a štruktúrach domov i bytov. Viaceré z údajov a informácií, ktoré sčítanie poskytuje, sú jedinečné. Jedinečnosť znamená, že časť údajov, ktoré štatistici potrebujú v sčítaní zistiť, sa nenachádza ani v registroch, ani v databázach úradov a inštitúcií. Ide napr. o údaje o domácnostiach a ich zložení, o dochádzaní obyvateľov za prácou, o ich národnosti, náboženskom vyznaní a najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Výsledky sčítania sú významným zdrojom údajov a informácií, ktoré na rôznych územných úrovniach využíva štát i súkromná sféra. Cenzové údaje sú základom bilancie obyvateľstva v demografickej štatistike, sú oporou výberu pri viacerých štatistických zisťovaniach zameraných na obyvateľstvo a domácnosti.

Vzhľadom na to, že význam a hodnota cenzových údajov neustále rastie, Európska únia a Organizácia Spojených národov pristúpili k medzinárodnej koordinácii sčítaní prostredníctvom celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je pre členské štáty Európskej únie záväzné.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk