Illustrative image
backspäť

Aké bude
SODB 2021

detail

Výzva odbornej verejnosti

Štatistický úrad SR v rámci pokračujúcej prípravy Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vyzval odborníkov z vedeckej, výskumnej a akademickej obce, zo štátnej správy a samosprávy na verejnú diskusiu o zozname údajov, ktoré sa budú zisťovať v cenze 2021. Názory zástupcov odbornej verejnosti nás zaujímajú najmä preto, aby výstupy z pripravovaného sčítania čo najviac vyhovovali aktuálnym a budúcim potrebám používateľov cenzových dát.

Verejná diskusia o obsahu cenzu 2021 trvala od 1. marca 2017 a bola ukončená 1. júna 2017. Štatistický úrad SR ďakuje všetkým za zaslané návrhy a názory.

Pri tvorbe obsahu sčítania musí Štatistický úrad SR primárne vychádzať zo zákonov Slovenskej republiky a nariadení Európskeho parlamentu, Rady (ES) a Komisie. Z tohto dôvodu si Štatistický úrad SR vyhradzuje právo, že názory z verejnej diskusie môže, ale nemusí zohľadniť.

/ Vyhodnotenie výzvy odbornej verejnosti (255 kB)

 

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk