Illustrative image
backspäť

Mohlo by vás
zaujímať

detail

Odborná a verejná diskusia

Štatistický úrad SR v rámci príprav sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočňuje pracovné stretnutia so zástupcami orgánov štátnej správy, samosprávy, súkromnej sféry, s odbornou i laickou verejnosťou, ktorých cieľom je zdieľanie informácií vedúcich k skvalitneniu pripravovaného cenzu.

4. október 2019 + Konferencia Lepšia správa

Predmet stretnutia: Správcovia a spoločenstvá vlastníkov ako povinné osoby v zmysle zákona o sčítaní 2021.

3. október 2019 + APUMS

Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – úlohy obce vo svetle nového dizajnu.

1. október 2019 + Dopravný úrad Bratislava

Predmet stretnutia: Poskytovanie údajov o hausbótoch pre účel SODB 2021.

31. júl 2019 + Magistrát hl.m. SR Bratislavy a mestské časti Bratislavy - Staré mesto, Nové mesto, Rača, Vajnory, Devínska Ves, Karlova Ves, Ružinov

Predmet stretnutia: Zber údajov v teréne, požiadavky na rozšírenie zberu zisťovaných údajov v rámci SODB 2021 a harmonizácia údajov o počte obyvateľov.

31. júl 2019 + Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

Predmet stretnutia: Zisťovanie údajov v rámci témy náboženstvo.

18. júl 2019 + Sociologický ústav SAV

Predmet stretnutia: Zisťovanie údajov v rámci témy náboženstvo.

28. máj 2019 + Spoločnosť Prometheus

Predmet stretnutia: Zisťovaniu údajov v rámci témy náboženstvo pri SODB 2021.

10. apríl 2019 + DEUS a PosAm

Predmet stretnutia: Možnosti využitia dát z databázy DECOM pre sčítanie domov a bytov.

10. apríl 2019 + Magistrát mesta Bratislavy

Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - úlohy obcí v novom dizajne.

29. marec 2019 + Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Predmet stretnutia: Téma obnova domu pre SODB 2021.

7. marec 2019 + ZMOS

Predmet stretnutia: Pracovné rokovanie k možnosti využitia dát z databázy DECOM pre sčítanie domov a bytov.

7. marec 2019 + Ministerstvo vnútra SR a ZMOS

Predmet stretnutia: Plnenie úloh Strategického cieľa 2 Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 - 2020.

19. február 2019 + Ministerstvo financií SR

Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 – návrh dizajnu.

8. február 2019 + Ministerstvo vnútra SR

Predmet stretnutia: Využitie administratívnych zdrojov údajov (evidencia cudzincov) pre post cenzus 2021.

12. október 2018 + Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie a spoločných úloh.

6. október 2018 + ZMOS, zasadnutie Rady ZMOS

Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie.

18. september 2018 + Slovenský hydrometeorologický ústav

Predmet stretnutia: Pracovné stretnutie k požiadavke na zisťovanie údajov o individuálnom vykurovaní tuhými palivami v SODB 2021.

31. júl 2018 + 18. september 2018 + Magistrát hl.m. SR Bratislavy

Predmet stretnutia: Príprava sčítania domov a bytov.

30. júl 2018 + Ministerstvo vnútra SR

Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie a spoločných úloh.

6. júl 2018 + Predseda Konferencie Biskupov Slovenska

Predmet stretnutia: Nový dizajn SODB 2021 a zisťovanie údajov o náboženstve.

3. júl 2018 + Úrad pre verejné obstarávanie

Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie.

1. február 2018 + Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny

Predmet stretnutia: Plnenie úloh Strategického cieľa 5 Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 - 2020.

15. január 2018 + Úrad pre ochranu osobných údajov

Predmet stretnutia: Vplyv GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov vo vzťahu k integrovanému SODB 2021.

29. jún 2017 + 16. Slovenská demografická spoločnosť

Predmet stretnutia: Workshop "SODB2021" - potenciál cenzových dát.

19. jún 2017 + Úrad vlády SR - Sekcia regionálneho rozvoja, STÚ Bratislava

Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk