Illustrative image

Aktuality
 

detail

Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republikylink

1. júl 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) v súvislosti s plnením úloh druhého strategického cieľa Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 – 2020: Harmonizovať údaje o počte obyvateľov z rôznych zdrojov v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ponúkol obciam SR možnosť harmonizovať údaje o počte obyvateľov.

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021link

5. jún 2019

Štatistický úrad SR vyhlásil súťaž na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Pracovné stretnutie Štatistického úradu Slovenskej republiky s krajskými Pracoviskami Štatistického úradu Slovenskej republikylink

8. február 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky usporiadal v decembri 2019 ďalšie z pracovných stretnutí so zástupcami krajských Pracovísk Štatistického úradu SR. Hlavným cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Klátovej Novej Vsi bola výmena informácií o pripravovanom projekte sčítania obyvateľov, domov a bytov v internom prostredí úradu.

Využitie administratívnych zdrojov údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – medzinárodný workshoplink

18. december 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v roku 2021 realizovať Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré bude integrovať údaje získané od obyvateľov s údajmi z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Práve využitie administratívnych údajov bolo hlavnou témou medzinárodného workshopu Využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Medzinárodný workshop zameraný na využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021link

12. november 2018

Využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude hlavnou témou pripravovaného workshopu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. – 29. novembra 2018 v Bratislave.

Názory obyvateľov Slovenskej republiky na plánovanú elektronickú formu cenzu v roku 2021 a jej zvládnutie rôznymi skupinami obyvateľovlink

26. október 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)“ prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil ďalší prieskum zameraný na názory a postoje obyvateľov k elektronickej forme sčítania sa.

Vývoj a právne aspekty cenzulink

15. október 2018

Vývoju sčítania obyvateľov, domov a bytov a právnym aspektom cenzu sa venuje dokument Konferencie Európskych štatistikov „Guidance on commnon elements of statistical legislation“ z roku 2018.

Porovnanie obsahu a štruktúry hyperkociek – cenzus 2011 a 2021link

31. júl 2018

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 je koordinované Európskou úniou a Organizáciou spojených národov ako súčasť celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov. Uskutočnenie cenzu v roku 2021 a zisťovanie údajov podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií je pre členské štáty Európskej únie záväzné.

Prieskum o názoroch obyvateľov Slovenskej republiky na predpokladané formy elektronického zberu údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021link

27. júl 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)“ prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil v dňoch 4. – 11. júna 2018 reprezentatívny kvantitatívny prieskum, ktorého cieľom bolo poodhaliť názory a postoje obyvateľstva vo vzťahu k elektronickému sčítaniu sa.

Medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav cenzu v roku 2021link

8. jún 2018

V organizácii spoločných stretnutí, ktoré sú nenahraditeľným zdrojom informácií o spôsoboch, možnostiach a použitých metódach v cenze pokračoval Štatistický úrad Slovenskej republiky aj v mesiaci máj. Pozitívne skúsenosti z posledného workshopu upevnili vzťahy s českými kolegami a pre obe krajiny boli impulzom pre pokračovanie spoločných pracovných stretnutí aj so zapojením ďalších krajín Európy.

Štatistický úrad Slovenskej republiky a Český statistický úřad – spoločne o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021link

4. apríl 2018

Pracovné jednanie zamerané na výmenu informácií a skúseností z príprav nadchádzajúceho SODB 2021 sa uskutočnilo v dňoch 30. – 31. januára 2018 na pôde Štatistického úradu SR.

Vláda Slovenskej republiky na svojej 82. schôdzi schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021link

19. december 2017

Schválený legislatívny zámer predbežne stanovuje použitie registrov a administratívnych zdrojov údajov, proces zberu údajov, ktorý odzrkadľuje potreby integrovaného SODB 2021 a zmieňuje sa o určení práv a povinností Štatistického úradu SR, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb.

Workshop Štatistického úrad Slovenskej republiky s akademickou obcoulink

19. júl 2017

Vo štvrtok, 29. júna 2017 sa na pôde Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil workshop na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a potenciál cenzových dát.

Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021link

13. júl 2017

Schválenie Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 vládou SR znamená oficiálne potvrdenie realizácie integrovaného sčítania v roku 2021 a ukončenie éry tradičných sčítaní na Slovensku.

Workshop pre odbornú verejnosť na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021link

3. máj 2017

Štatistický úrad SR pozýva odbornú verejnosť, zástupcov vedeckej a výskumnej spoločnosti na workshop, ktorého témou bude Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a potenciál cenzových dát.

Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciachlink

28. marec 2017

Štatistický úrad uskutoční v roku 2021 integrované sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“), ktoré končí éru tradičných cenzov a umožní maximálne využiť údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov.

Pracovný workshop k príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021link

9. marec 2017

Sekcia sociálnych štatistík a demografie ako odborný útvar Štatistického úradu SR zodpovedný za prípravu a realizáciu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej „SODB 2021“) zorganizovala pracovný workshop k SODB 2021 pre pracoviská Štatistického úradu v krajoch.

Vláda SR schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021link

1. marec 2017

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020, čím oficiálne súhlasila so zmenou spôsobu vykonania jedného z najnáročnejších štatistických zisťovaní koordinovaných Eurostatom a Organizáciou Spojených národov.

Národný akčný plán SODB 2021 prerokuje Hospodárska a sociálna rada SRlink

17. február 2017

Štatistický úrad SR v súlade s Plánom práce vlády Slovenskej republiky na mesiac február zaslal dnes na prerokovanie Hospodárskej a sociálnej rade SR Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Národný akčný plán SODB 2021 v pripomienkovom konanílink

13. január 2017

V stredu 11. januára 2017 sa zišli v Bratislave na poslednom zasadaní členovia expertného tímu na prípravu Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Platformou na spoluprácu pri SODB 2021 bude národný akčný plánlink

21. december 2016

Štatistický úrad SR zriadil v októbri 2016 expertný tím na prípravu Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk