Illustrative image
backspäť

Aktuality
 

detail

Štatistický úrad Slovenskej republiky a Český statistický úřad – spoločne o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

4. apríl 2018

Vzájomná spolupráca Štatistického úradu SR a Českého statistického úřadu je prínosom pre obe strany, obzvlášť pri príprave náročného projektu, akým je integrované Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Pracovné jednanie zamerané na výmenu informácií a skúseností z príprav nadchádzajúceho SODB 2021 sa uskutočnilo v dňoch 30. – 31. januára 2018 na pôde Štatistického úradu SR.

Prípravná fáza projektu si vzhľadom na odlišný spôsob realizácie cenzu vyžaduje aplikáciu nových postupov, ich neustály rozvoj a kreatívny prístup. Vzájomné stretnutia poskytujú ideálny priestor na zdieľanie užitočných informácií zúčastnených strán. Zástupcovia štatistických úradov priblížili doposiaľ aplikované spôsoby realizácie integrovaného sčítania a ozrejmili, v akom štádiu príprav cenzu sa momentálne nachádzajú. Pracovný workshop prebiehal v priateľskej atmosfére, plodná diskusia sa opierala o jednotlivé body programu, pričom hlavnými témami dvojdňového stretnutia boli: stav legislatívnej prípravy, spôsob prevedenia SODB 2021 zahŕňajúci využitie administratívnych zdrojov dát a registrov, spôsob získavania údajov od obyvateľstva, územnú prípravu, ako aj prípadné dosčítavanie populácie, ďalej sa venovalo organizačnému zabezpečeniu cenzu, využitiu dodávateľských služieb v jednotlivých oblastiach prípravy sčítania, ochrane dát a bezpečnosti, spracovaniu výsledkov, ich využiteľnosti a propagácii.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk