Illustrative image
backspäť

Aktuality
 

detail

Medzinárodný workshop zameraný na využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

12. november 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako integrované sčítanie, ktoré je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a registrov a údajov získaných od obyvateľov. Cieľom nového konceptu sčítania je predovšetkým znížiť administratívne zaťaženie obyvateľstva, zvýšiť efektívnosť získaných informácií a údajov a prispieť k účinnému využívaniu existujúcich zdrojov. Využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude hlavnou témou pripravovaného workshopu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. – 29. novembra 2018 v Bratislave. Pozvanie prijali zástupcovia štatistických úradov z Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Poľsko a Maďarsko), Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Počas dvojdňového workshopu odznie osem odborných prezentácií, ktoré účastníkom priblížia mieru zapojenia administratívnych zdrojov údajov do procesu sčítania, oboznámia ich s kvalitou týchto zdrojov a s aktuálnym stavom využitia v rámci príprav cenzu, poukážu na možnosti a potenciál ich ďalšieho použitia. Predstavitelia jednotlivých krajín budú mať možnosť zdieľať informácie, vymieňať si skúsenosti, venovať sa problematickým otázkam a hľadať spoločné riešenia pri príprave budúceho cenzu.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk